Salla Hellsten

Salla Hellsten

Puheterapeutin työtä tehdessään Salla kantaa mukanaan pohtivaa lähestymistapaa ja arjen sujuvoittamiseen tähtäävää työotetta. Pienenpienet edistysaskeleet ja oivallukset pitävät työn motivoivana ja innostavana. Sallan asiakkaista suuri osa on alle kouluikäisiä lapsia, joilla on puheen- tai kielenkehityksen haasteita tai laajempia kehityksellisiä vaikeuksia. Yksilöllisten AAC-ratkaisujen pohtiminen ja luominen asiakkaan tarpeet täyttäen haastaa Sallaa paneutumaan tarkasti lapsen tarpeisiin ja miettimään sopivinta mahdollista ratkaisua. Kuten muillakin Kipinäkeskuksen puheterapeuteilla, myös Sallalla on ollut mahdollisuus kouluttautua runsaasti omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Koulutusten ansiosta oman työn pohdinta laajenee, ja uusien menetelmien oppiminen rohkaisee kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja työssä.

Perustyön ohella Salla hoitaa mielellään erilaisia kehittämistehtäviä, jotka ovat liittyneet terapiamateriaalin kehittämistyöstä uudenlaisten kuntoutuskäytäntöjen pohtimiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ja monenlaiset uudet kehittämisideat tuovat mielekkyyttä ja intoa arkeen. Kannustava työyhteisö pitää Sallan mielen virkeänä; uusia ideoita tulee mieleen jopa enemmän kuin mitä ehditään toteuttaa!

Ennen Kipinäkeskusta Salla on toiminut puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa Foniatrian yksikössä ja perusterveydenhuollossa terveysasemalla. Kuntoutuskentän toiminta on hänelle siis monilta osin tuttua. Moniammatillisessa työyhteisössä toimiminen ja lasten kehityksen kokonaisvaltainen arvioiminen ovat työvuosien myötä tulleet Sallalle tutuiksi.

Erityisosaaminen
 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT- ja Kosketusvihje-menetelmät)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot
  • ympäristön ohjaaminen
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus (Voimauttava vuorovaikutus -koulutus)
 • Ryhmäpuheterapia

 

Suoritetut koulutukset

2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2019 Introduction to PROMPT (3 pv)
2017 Sensory motor approach to feeding (2 pv)
2016 Voimauttava vuorovaikutus (1 pv)
2016 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2016 ISAAC Main conference (4 pv)
2016 ISAAC Preconference (2 pv)
2016 Oral Placement Therapy: Assessment and program plan development (2 pv)
2016 A three-part treatment plan for oral placement therapy (2 pv)
2015 Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta (1 pv)
2015 Disorders of language and literacy (1 pv)
2015 Working with selective mutism (1 pv)
2013 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (1 pv)
2013 Kosketusvihjeet (1 pv)
2012 Fonologiatesti (1 pv)
2012 Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä (1 pv)

 

Kielet

suomi, englanti

Salla Hellsten

Puheterapeutti
050 5524480
salla@kipinakeskus.fi