Pirita Marques

Pirita Marques

Vuorovaikutus on yksi merkityksellisimmistä elämäniloa tuottavista asioista. Työssään Pirita syttyy siitä, kun lapsi, jolla on viestinnän vaikeuksia, pystyy aiempaa paremmin osallistumaan vuorovaikutukseen omilla keinoillaan ja tulla näkyväksi omana itsenään. Pirita uskoo, että joskus pieneltäkin tuntuva pulma, kuten äännevirhe, voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon merkittävällä tavalla – siksi liian pientä terapiatavoitetta ei olekaan.

Piritan mielestä terapiaprosessiin kuuluu vahvasti vanhemman äänen kuuleminen. Onnistuneessa terapiasuhteessa yhteistyö on molemminpuolista ja sitoutunutta, jolloin terapian tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Parhaassa tapauksessa terapeutti on suunnannäyttäjä ja vanhemmat lapsensa asiantuntijoita: oivallukset syntyvät parhaiten oman tekemisen ja kokemisen kautta.

Ennen Kipinäkeskusta Pirita on työskennellyt puheterapeuttina erikoissairaanhoidon lastenneurologisessa klinikkatyöryhmässä ja perusterveydenhuollossa yhteensä reilun kymmenen vuoden ajan. Piritalla on runsaasti kokemusta niin arvioinnista, kuntoutuksen suunnittelusta, kuntoutuksesta kuin yhteistyöstä asiakkaan lähiympäristön kanssa. Kokemus moniammatillisesta tiimityöskentelystä on kasvattanut ammattitaitoa ja antanut välineitä asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Kipinäkeskuksessa Pirita on innokas päästessään hyödyntämään osaamistaan aiempaa pidempikestoisemmissa ja syvemmissä asiakassuhteissa. Luova ote työssä on lähellä sydäntä ja terapiatyötä tukevan materiaalin kehittäminen tuntuu omalta jutulta. Puheterapeuttina Pirita on rauhallinen ja pohdiskeleva, ja haluaa kohdata asiakkaansa perheineen empaattisesti kuunnellen.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Pirita kouluttautuu aktiivisesti, seuraa alansa keskustelua ja jakaa mielellään ideoitaan muiden kanssa. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut työskentelemään etenkin kehityksellisen kielihäiriön, epäselvän puheen, kontaktin ja vuorovaikutuksen haasteiden ja lukivalmiustaitojen kuntouttamisen parissa.

 

Erityisosaaminen
  • Kehityksellinen kielihäiriö, puheen kehityksen viive
  • Vuorovaikutuksen erityispiirteiden tuntemus ja ydintaitojen kuntoutus
  • Epäselvän puheen kuntoutus ja äänteelliset vaikeudet
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

 

Suoritetut koulutukset

2021 PRT - Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa? (2 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2020 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv)
2018 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2018 Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (1 pv)
2018 Working with Selective Mutism: Foundation Course & Intermediate Course (2 pv)
2016 A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT) (2 pv)
2014 Mentalisaatio ja reflektiivinen työote perheiden kohtaamisessa -seminaari (2 pv)
2013 Lukikoulutus puheterapeuteille (2 pv)
2013 Lapsen äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)
2011 Theraplayn ulottuvuudet vuorovaikutuksessa (1 pv)
2010 PECS – Toiminnallisen kommunikaation opetusmenetelmä (1 pv)

 

Kielet

suomi, englanti

Pirita Marques

Puheterapeutti
050 467 2662
pirita@kipinakeskus.fi