Mirja Uosukainen

Kohtaamiset lasten kanssa tuovat suurinta iloa Mirjan työpäiviin. Mirjaa motivoi puheterapeutin työssä erityisesti se, kun hän huomaa asiakkaansa pystyvän kommunikoimaan itselleen tärkeitä asioita ja tulee ymmärretyksi. Mirja pitää tärkeänä sitä, että hän voi jakaa osaamistaan vanhempien ja muiden lähi-ihmisten käyttöön. Lapsen tuki toteutuu parhaiten, kun kehitystä tuetaan lapselle merkityksellisissä suhteissa arjen toiminnoissa ja leikissä.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana Mirja nauttii Kipinäkeskuksessa siitä, että saa tavata asiakkaitaan tiiviisti ja pitkään kestävissä jaksoissa. Tällä hetkellä hänen osaamisensa painottuu lasten puheentuoton ja kielellisen erityisvaikeuden kuntoutukseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön. Mirja työskentelee mielellään myös monikielisten lasten ja autismikirjon asiakkaiden kanssa. Lisäksi hänellä on erityisosaamista valikoivasti puhumattomien ja puhumista arastelevien lasten tukemisesta.

Valmistuttuaan puheterapeutiksi Mirja aloitti työnteon perusterveydenhuollossa, jossa hän viihtyi kunnallisena puheterapeuttina yli kymmenen vuoden ajan. Mirjan työtehtäviin kuului laaja-alaisesti lasten ja koululaisten puheen- ja kielenkehityksen sekä kommunikaatiovaikeuksien arviointia, ohjausta ja kuntoutusta. Kunnallisella puolella Mirja työskenteli osana puheterapeutin, toimintaterapeutin ja lastenpsykologin moniammatillista tiimiä, jossa hän oppi paljon lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta tukemisesta. 

Työuransa aikana Mirja on myös toiminut kouluttajana. Hän on kouluttanut valikoivan puhumattomuuden tunnistamisesta ja hoidosta neuvolan terveydenhoitajia, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja ja psykologeja sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Lisäksi Mirja on ollut mukana pitämässä koulutuksia ja ryhmäkonsultaatioita mm. AAC-keinojen käytöstä. Terapiatyön ohella uusien puheterapiamateriaalien ja työskentelytapojen kehittäminen on hänelle mieluisaa.

Mirja Uosukainen

Mirja Uosukainen

Puheterapeutti
050 351 3919
mirja@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

  • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
  • Valikoivan puhumattomuuden kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
    • AAC-keinojen käyttöönotto
    • lausetasoinen kuvakommunikointi
    • ympäristön ohjaaminen

Suoritetut koulutukset

2023 Haasteelliset tilanteet ja käyttäytymisen moninaisuus (1,5 pv)
2022 
Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2022
Receptive Language and Pragmatics (2 pv)
2021 Ääni kuuluviin yksinkertaisten puhelaitteiden avulla (½ pv)
2021 Selective Mutism Association Annual Conference (2 pv)
2021 ISAAC Connect (4 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2019 Ytimessä – Monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2019 Pivotal Response Training (PRT) (2 pv)
2018 ISAAC Preconference, Australia (2 pv)
2018 ISAAC Main Conference, Australia (4 pv)
2018 Monimuotoinen monikielisyys – Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (1 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2017 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv)
2017 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop (1 pv)

2017 OPT 2; Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (2 pv)
2017 OPT 1; A three-part treatment plan for oral placement therapy (2 pv)
2016 Tabletin mahdollisuudet terapia- ja kuntoutustyössä (1 pv)
2015 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2015 Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta (2 pv)
2015 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (1 pv)
2015 Working with Selective Mutism (part 2) (1 pv)
2014 Working with Selective Mutism (part 1) (1 pv)
2014 Disorders of Language and Literacy (1 pv)
2012 Kouluikäisten kuntoutus (4 pv)
2012 Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (2 pv)
2009 Muisti ja oppiminen (1 pv)
2008 Dyspraksian kuntoutus (1 pv)

Kielet

suomi, englanti