Liisa Talaskivi

Liisa haluaa, että kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus kommunikointiin, ja siksi hän etsii sitkeästi luovia ratkaisuja kommunikoinnin pulmatilanteisiin. Liisalla on vankka kokemus kielellisten häiriöiden ja puhemotoriikan kuntoutuksesta. Lisäksi häntä kiinnostaa autismikirjon häiriöiden ja vuorovaikutuksen ydintaitojen kuntoutus.

Liisasta on kiehtovaa etsiä lapsen motivaation lähdettä ja nähdä, miten harjoittelu mahdollistaa oppimisen ja kommunikaation helpottumisen. Yhdessä tekemisen ilo on Liisasta puheterapiatyössä palkitsevinta. Yhteistyö lapsen vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa on Liisan mielestä avain kuntoutuksen onnistumiseen. Liisa iloitsee siitä, että pitkäjänteinen ja lapsen arkeen sitoutunut työskentely on mahdollista Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Ennen Kipinäkeskusta Liisa työskenteli yli kymmenen vuotta perusterveydenhuollossa, jossa hän sai laajaa kokemusta varhaisen vuorovaikutuksen, kielellisten häiriöiden ja puhemotoriikan arvioinnista, kuntoutuksesta ja vanhempien ja lapsen lähiympäristöjen ohjaamisesta. Perusterveydenhuollossa Liisa sai myös vahvan kokonaiskuvan kuntoutuksen järjestämisestä kunnan, erikoissairaanhoidon ja Kelan yhteistyönä.

Tiedonhaluisena ihmisenä Liisalle on tärkeää, että puheterapia perustuu tutkittuun tietoon. Hän on työurallaan pyrkinyt tuomaan tietoa näyttöön perustuvasta puheterapiakuntoutuksesta kaikkien puheterapeuttien saataville. Hän on ollut mukana luomassa Suomen Puheterapeuttiliiton Kielellisen erityisvaikeuden hyvät puheterapiakäytännöt -julkaisua, ja osallistuu tällä hetkellä hyvien käytäntöjen luomiseen kahdessa työryhmässä. Tutkittua tietoa Liisa hyödyntää myös osallistuessaan Kipinäkeskuksen kehittämisprojekteihin.

Liisa Talaskivi

Liisa Talaskivi

Puheterapeutti
050 4088 921
liisa@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

  • Puhemotoriikan ja äänteellisten häiriöiden kuntoutus (OPT-, Kosketusvihje- ja apusanamenetelmät)
  • Kielellisten häiriöiden kuntoutus
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
    • AAC-keinojen käyttöönotto
    • lausetasoinen kuvakommunikonti

Suoritetut koulutukset

2022 Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa (½ pv)
2022 Valikoiva puhumattomuus -Tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2022 Ytimessä – Monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2022 Ääni kuuluviin yksinkertaisilla puhelaitteilla (½ pv)
2022 Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille
2022
Early Start Denver Model – Introductory Workshop (1 pv)
2022
Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2021
ISAAC Connect (4 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2021 Valmentava ote lasten kuntoutuksessa (2 pv)
2019 Pivotal Response Training (PRT) autismikirjon kuntoutuksessa (2 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2019 Introduction to PROMPT (3 pv)
2018 Voimauttava vuorovaikutus (1 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2017 A sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders (2 pv)
2017 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2016 Puheen ymmärtämisen kuntoutus (1 pv)
2016 Lasten kerrontataidot –arviointi ja kuntoutus (1 pv)
2016 Working with Selective Mutism II (1 pv)
2016 Logopedisesta tutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin (2 pv)
2016 Oral Placement Therapy I (2 pv)
2015 Selective Mutism I (1 pv)
2015 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (1 pv)
2014 HANEN Certification Workshop: It Takes Two to Talk (3 pv)
2014 Puheterapeuttien koulutuspäivät: sananlöytämisvaikeus ja kertominen (2 pv)
2013 Lasten ja aikuisten puheen dyspraksia ja sen kuntoutus (2 pv)
2013 Lasten äänteellisten vaikeuksien kuntoutus (1 pv)

2013 Auditiivinen prosessointi ja sen häiriöt (1 pv)
2013 Ipad-seminaari (2 pv)
2013 Dialoginen kohtaaminen asiakastyössä (1,5 pv)
2012 Fonologiatestin menetelmäkoulutus (1 pv)
2012 Lasten syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä (1 pv)
2011 On jälleen musiikin aika (1 pv)
2011 Nordic Aphasia Conference (3 pv)
2011 Esikko-menetelmäkoulutus (1 pv)
2011 Autistisen lapsen puheterapia (1pv)
2010 Puheterapeuttipäivät: monikielisyys ja monikulttuurisuus (1 pv)
2010 Kielellinen erityisvaikeus (2 pv)
2010 Tukiviittomia päiväkodin arkeen (1 pv)
2010 Änkytyksen kuntoutus (1 pv)
2009 Muisti ja oppiminen – teoriaa ja harjoituksia (1 pv)
2009 Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta (2 pv)
2009 Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa (1 pv)
2009 European CPLOL Congress, Ljubljana (3 pv)
2008 Kehitysvammaisuus puheterapeuttisen tutkimuksen ja kuntoutuksen näkökulmasta
2008 LSVT LOUD –menetelmäkoulutus (2 pv)
2008 Lapsen äänteellinen kehitys
2008 Puheen kehitys oikomishoidon ja suun anatomian näkökulmasta (1 pv)
2008 Dyspraksian kuntoutus (1 pv)
2008 Leikin merkitys puheterapiassa (0,5 pv)
2008 Logopedinen oirekuva ja kuntoutus traumaattisen aivovaurion jälkeen (0,5 pv)
2007 Kouluikäisten lasten kuntoutus (4 pv)
2007 Tutkittua tietoa puheterapian arjesta – erikoistumiskoulutuksen päätöskongressi (2 pv)
2006 DPNS-nielemiskuntoutuskurssi (3 pv)
2006 Puheterapiaa 40 vuotta – yksin ja yhdessä (1 pv)
2006 Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (1 pv)
2005 Kielen ja kognition suhde (2 pv)
2005 AVH-päivät (1 pv)
2004 Kuinkas nyt suu pannaan? Puhemotoriikan ja syömisen kehitys sekä vaikeudet (2 pv)

Kielet

suomi, englanti