Mirja Uosukainen

Mirja Uosukainen

Kohtaamiset lasten kanssa tuovat suurinta iloa Mirjan työpäiviin. Mirjaa motivoi puheterapeutin työssä erityisesti se, kun hän huomaa asiakkaansa pystyvän kommunikoimaan itselleen tärkeitä asioita ja tulee ymmärretyksi. Mirja pitää tärkeänä sitä, että hän voi jakaa osaamistaan vanhempien ja muiden lähi-ihmisten käyttöön. Lapsen tuki toteutuu parhaiten, kun kehitystä tuetaan lapselle merkityksellisissä suhteissa arjen toiminnoissa ja leikissä.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana Mirja nauttii Kipinäkeskuksessa siitä, että saa tavata asiakkaitaan tiiviisti ja pitkään kestävissä jaksoissa. Tällä hetkellä hänen osaamisensa painottuu lasten puheentuoton ja kielellisen erityisvaikeuden kuntoutukseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön. Mirja työskentelee mielellään myös monikielisten lasten ja autismikirjon asiakkaiden kanssa. Lisäksi hänellä on erityisosaamista valikoivasti puhumattomien ja puhumista arastelevien lasten tukemisesta.

Valmistuttuaan puheterapeutiksi Mirja aloitti työnteon perusterveydenhuollossa, jossa hän viihtyi kunnallisena puheterapeuttina yli kymmenen vuoden ajan. Mirjan työtehtäviin kuului laaja-alaisesti lasten ja koululaisten puheen- ja kielenkehityksen sekä kommunikaatiovaikeuksien arviointia, ohjausta ja kuntoutusta. Kunnallisella puolella Mirja työskenteli osana puheterapeutin, toimintaterapeutin ja lastenpsykologin moniammatillista tiimiä, jossa hän oppi paljon lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta tukemisesta. 

Työuransa aikana Mirja on myös toiminut kouluttajana. Hän on kouluttanut valikoivan puhumattomuuden tunnistamisesta ja hoidosta neuvolan terveydenhoitajia, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja ja psykologeja sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Lisäksi Mirja on ollut mukana pitämässä koulutuksia ja ryhmäkonsultaatioita mm. AAC-keinojen käytöstä. Terapiatyön ohella uusien puheterapiamateriaalien ja työskentelytapojen kehittäminen on hänelle mieluisaa.

Erityisosaaminen
  • Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus
  • Valikoivan puhumattomuuden kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
    • AAC-keinojen käyttöönotto
    • lausetasoinen kuvakommunikointi
    • ympäristön ohjaaminen

Mirja Uosukainen

Puheterapeutti
puh. 050 351 3919
mirja@kipinakeskus.fi